Obchodné podmienky - Vybavenie pre zámočníkov a kľúčové služby

 
 
 
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky BM Professional s. r. o.

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky kupujúceho upravujú tieto všeobecné obchodné podmienky.
Predávajúci je spoločnosť BM Professional s. r. o., so sídlom Solivarská 25, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 674 353, štatutárny orgán: Branislav Mitošinka, konateľ, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 66727/B,
Elektronický obchod predávajúceho je prevádzkovaný na doméne www.zamocnicke-potreby.sk
Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá zadala objednávku tovaru dodávaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, telefonicky, e-mailom alebo faxom.
Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. zadania objednávky tovaru
Tovar je možné objednať pomocou objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, telefonicky, e-mailom alebo faxom. Pri registrácii v elektronickom obchode predávajúceho môže kupujúci si zvoliť zasielanie informácií o nových produktoch a službách alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.
Kupujúci, zadaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa, telefonicky, e-mailom alebo faxom) predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne oboznámil kupujúceho s:
a) obchodným meno a sídlom prevádzkovateľa (BM Professional s. r. o., so sídlom Solivarská 25, 821 03 Bratislava, Slovenská republika),
b) opisom tovaru alebo služby, ktorý je uvedený na stránke internetového obchodu, príp. poskytnutý telefonicky, emailom, poštou,
c) cenou tovaru alebo poskytnutej služby, ktorá je uvedená na stránke internetového obchodu, príp. poskytnutá telefonicky, emailom, poštou,
d) dodacími podmienkami a nákladmi na dodanie tovaru, ktoré sú uvedené na stránke internetového obchodu, príp. poskytnuté telefonicky, emailom, poštou,
e) platobnými podmienkami, ktoré sú uvedené na stránke internetového obchodu, príp. poskytnutý telefonicky, emailom, poštou,
f) s infomáciou, že orgánom štátneho dozoru nad prevádzkovaním elektronického obchodu je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/ 58272 172-3, e-mail: lubica.petiova@soi.sk
Ak kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia, odseky 3 až 6 § 5 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení sa na nich nevzťahujú.
Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol informovaný o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou.
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky kupujúceho predávajúci potvrdí telefonicky alebo e-mailom, prípadne faxom. V akceptácii zo strany predávajúceho sa uvedie, že sa jedná o záväzné akceptovanie objednávky, nejedná sa o zaevidovanie objednávky do systému elektronického obchodu.
Ak kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na stránke elektronického obchodu vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred konečným odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku upraviť, prípadne chyby opraviť a zadané údaje skontrolovať. Opravu vyplnených údajov je možné pomocou stlačenia tlačidla ,,Späť“, Konečné potvrdenie objednávky sa uskutoční stlačením tlačidla „Odoslanie objednávky”.
Spôsob určenia kúpnej ceny a platobné podmienky
Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase zaslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na určenie kúpnej ceny sa použije platný cenník predávajúceho. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane DPH, ak nie je uvedené na stránke internetového obchodu inak. Súčasťou ceny tovaru nie sú dopravné, poradenské ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, resp. kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Kupujúci môže si na stránke elektronického obchodu zvoliť nasledovné možnosti realizácie úhrady kúpnej ceny tovaru a nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu:
a) platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho
b) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby
c) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru od Slovenskej pošty
Pri platbe vopred sa za zaplatenie považuje pripísanie úhrady kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu tovaru na bankový účet predávajúceho.
Pri platbe na dobierku kupujúci uskutoční úhradu kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu tovaru pri prevzatí od kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty.
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu tovaru, pokiaľ nie je ďalej uvedené alebo dohodnuté inak.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu jeho odoslaním prostredníctvom Slovenskej pošty, ak nie je dohodnuté inak.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
Cena za dopravné služby Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti je určená váhou tovaru, spôsobom platby a rozsahom požadovaných poštových alebo kuriérskych služieb. O výške celkových nákladov na dopravu objednaného tovaru bude kupujúci informovaný najneskôr v čase pred odoslaním objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.
Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Ak doba dodania bude z technických dôvodov na strane predávajúceho nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k následnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. zrušiť objednávku a predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, počet balíkov a tieto potvrdiť na prepravnom liste, prípadne spísať s kuriérom alebo so Slovenskou poštou protokol o škode. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným uhradením plnej ceny tovaru vrátane prepravných nákladov. Do doby nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim, ktorý má tovar v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu kúpnej ceny za tovar, a to aj pred prechodom vlastníckeho práva na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom.
V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
V prípade objednania tovaru, ktorý nie je momentálne na sklade sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho o termíne možnej dodávky nedostupného tovaru a jeho dodania. Úhradu kúpnej ceny a prepravných nákladoch dohodne v takomto prípade s kupujúcim individuálne.
Možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy
Platným odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi prepismi sa zmluva od začiatku zrušuje.
Kupujúci má právo zrušiť kúpnu zmluvu, resp. stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom pokiaľ ešte nebola uskutočnená expedícia objednaného tovaru alebo vystavená faktúra zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (telefonicky, emailom, faxom, písomne), resp. jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy ak nie je možné z technických príčin, pri zjavnom omyle pri určení ceny tovaru alebo služby, z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť predávajúceho (napr. štrajk, vyššia moc, vojna), tovar dodať v požadovanej lehote, kvalite, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. Pre tento prípad bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy na účet kupujúceho, prípadne zaslať kúpnu cenu na adresu kupujúceho prostredníctvom poštovej poukážky.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy výlučne zo zákonných dôvodov, zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
Ochrana osobných údajov
Kupujúci zadaním objednávky súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci uschovával jeho osobné údaje, a to najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na účely uvedené nižšie (napr. meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu a emailovú adresu, prípadne IČO a DIČ fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cez hraničným prenosom osobných údajov do členských krajín Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom poštového styku, t. j. doručenia objednaného tovaru prostredníctvom pošty, kuriéra kupujúcemu, za účelom registrácie do informačnom systému predávajúceho, ktorým je databáza odberateľov a užívateľom elektronického obchodu, najmä pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely predávajúceho. Predpokladá sa, že osobné údaje budú sprístupnené kuriérskym spoločnostiam (napr. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498) a Slovenskej pošte za účelom dopravy objednaného tovaru.
Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov kupujúceho predávajúcim sú upravené v zásadách spracúvania osobných údajov.
Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje kupujúceho s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Ak kupujúci nesúhlasí so znením nového znenia všeobecných obchodných podmienok je oprávnený písomne vyjadriť nesúhlas s ich zmenou zaslaný na adresu predávajúceho, a to pred nadobudnutím platnosti nového znenia všeobecných obchodných podmienok, pričom doručením nesúhlasu so zmenou všeobecných obchodných podmienok zo strany kupujúceho bude pre zmluvné strany záväzné pôvodné a nie nové všeobecných obchodných podmienok.

Povinnosť oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky, prostredníctvom elektronickej pošty, okrem prípadov kde je potrebné zachovať písomnú formu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku predávajúceho prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí bez výhrad a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Osobitné podmienky pre spotrebiteľov sú súčasťou všeobecných obchodných podmienkach BM Professional s. r. o. len ak kupujúcim, je osoba ktorej platné právne predpisy priznávajú právne postavenie spotrebiteľa.
Zásady spracúvania osobných údajov, sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok len ak kupujúcim je fyzická osoba.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.02.2011.REKLAMAČNÝ PORIADOK
vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané BM Professional s. r. o., so sídlom Solivarská 25, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 674 353, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 66727/B, štatutárny orgán: Branislav Mitošinka, konateľ, v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
2. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Čl. II
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
3. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
4. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, počet balíkov a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho, prípadne spísať s kuriérom alebo so Slovenskou poštou protokol o škode. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
5. Predávajúci zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.
6. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
a) množstevný a sortimentný rozdiel,
b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
7. Predávajúci nezodpovedá za vady najmä ak:
a) zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
b) zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
d) boli porušené ochranné plomby na tovare,
e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
f) neodborným zásahom, poškodením pri doprave,
g) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
j) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
l) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti,
m) poškodením tovaru neodvrátiteľnými, prípadne nepredvídateľnými udalosťami.


Čl. III
Záručná doba

1. Záručná doba je pre spotrebiteľov 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pre kupujúceho, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa je záručná doba 6 mesiacov.
2. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa dohodli na 12 mesačnej záručnej dobe.
3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
4. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe, ktorý obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti.


Čl. IV
Plynutie záručnej doby

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci zákazníkom.
5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čl. V
Vady odstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak zákazník reklamuje výrobok kvôli vade do 6 mesiacov od zakúpenia, platí, že vada existovala už v čase predaja.

Čl. VI
Vady neodstrániteľné

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa vadný výrobok vymení za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Čl. VII
Vec predávaná so zľavou

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.


Čl. VIII
Uplatnenie práva na reklamáciu a záručnú opravu

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, a to zaslaním riadne vyplnenej písomnej reklamácie podľa vzoru zverejnenom na stránke predávajúceho spolu s vadným tovarom a so záručným listom, prípadne dokladom o kúpe na adresu sídla predávajúceho uvedeného v čl. I reklamačného poriadku. Predávajúci nie je povinný prijať zásielku od kupujúceho ak jej prijatie je podmienené úhradou (dobierka).
2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a zákazníkom. Zoznam podnikateľov určených na uplatnenie reklamácie je uvedený v záručnom liste.
3. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie v odôvodnených prípadoch však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, inak má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, alebo právo na výmenu tovaru.


ČI. IX
Vybavenie reklamácie formou poskytnutia zľavy

1. Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť jej poskytnutím vybavená reklamácia. Výšku navrhovanej zľavy určia vzájomnou dohodou predávajúci a kupujúci. Ak nedôjde k dohode o výške zľavy vybaví sa reklamácia inými spôsobmi. Zľava sa zásadne poskytuje v prípade neodstrániteľných vád, ktoré nebránia riadnemu použitiu tovaru.

Čl. X
Povinnosti predávajúceho, zákazníka a postup pri uplatnení reklamácie

1. Predávajúci je povinný zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi, a to na stránke elektronického obchodu.
2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, ak je zriadená, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo na určenom mieste, to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoby.
3. V prevádzkarni, ak je zriadená musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
5. Zákazník je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to zaslaním riadne vyplnenej písomnej reklamácie podľa vzoru zverejneného na stránke predávajúceho spolu s vadným tovarom a daňovým dokladom s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predávajúceho, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny, a to na adresu sídla predávajúceho uvedeného v čl. I reklamačného poriadku. Predávajúci nie je povinný prijať zásielku od kupujúceho ak jej prijatie je podmienené úhradou (dobierka). Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Kupujúci musí predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
6. Za riadne vyplnenú písomnú reklamáciu sa považuje písomná reklamácia kupujúceho v ktorej kupujúci presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu v zmysle predchádzajúceho bodu. V reklamácii uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Za tým účelom predloží zákazník
7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
8. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
10. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
12. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
13. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa nového uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.Osobitné podmienky pre spotrebiteľov

Osobitné podmienky pre spotrebiteľov sú súčasťou všeobecných obchodných podmienkach BM Professional s. r. o. a platia iba pre kupujúcich, ktorým platné právne predpisy priznávajú právne postavenie spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).
Spotrebiteľ zadaním objednávky (prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa, telefonicky, e-mailom alebo faxom) predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne oboznámil kupujúceho so všeobecnými obchodnými podmienkami BM Professional s. r. o. a:
a) o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok,
b) tým, že predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného v internetovom obchode predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu,
c) minimálna lehota, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane nie je určená
d) a všetkými ostatnými informáciami, s ktorými je povinný prevádzkovateľ oboznámiť spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov (zákon o elektronickom obchode, o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené na stránke internetového obchodu, príp. poskytnuté telefonicky, emailom, poštou, a to najmä (úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy, technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb, o tom, že zmluva bude uložená v elektronickej podobe u poskytovateľa služieb a že príjemcovi služieb nebude dostupná a že zmluva bude uzatvorená v slovenskom jazyku, resp. objednávky a o iných skutočnostiach).
Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne informoval spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie. Ak predávajúci informačné povinnosti splnil dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne informoval spotrebiteľa o jeho práve, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci neinformoval spotrebiteľa ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Spotrebiteľ musí spolu s tovarom predložiť predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednávkou tovaru.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ písomne nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša predávajúci.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť výlučne písomnou formou (nie elektronickou poštou), zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť) spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, faktúry a pod. a v originálnom obale.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zaplombovanom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.
V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.
Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
Za náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým spotrebiteľ urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za internetové pripojenie za čas nevyhnutne potrebný pre objednávku tovaru.


Zásady spracúvania osobných údajov

Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, t.j. do času splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa vykonáva štatutárny orgán prevádzkovateľa, pričom príslušnosť k prevádzkovateľovi je si možné overiť z výpisu z obchodného registra.
Predávajúci po splnení účelu (t. j. po zrušení registrácie kupujúceho v elektronickom obchode prevádzkovateľa) spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kupujúci oprávnený odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) § 26 zákona o ochrane osobných údajov je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje kupujúceho na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov kupujúceho, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov kupujúceho, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať kupujúci o ich vrátenie,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Právo kupujúceho podľa zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) § 20 zákona o ochrane osobných údajov, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu a bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo:
a) u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť blízka osoba.
Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) zákona o ochrane osobných údajov splní predávajúci bezplatne.
Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane osobných údajov predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov a písomne ho informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) zákona o ochrane osobných údajov predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.